Paieška

Teisės aktai
PDF Spausdinti

Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto procesą reglamentuojantys teisės aktai ir formos:

Europos Sąjungos teisės aktai

 • Europos parlamento ir tarybos direktyva 2002/74/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 80/987/EEB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo", 2002 m. rugsėjo 23 d.
 • Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 "Dėl bankroto bylų", 2000 m. gegužės 29 d.
 • Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 "Dėl bankroto bylų", 2000 m. gegužės 29 d. (atnaujinta)
 • Tarybos direktyva 80/987/EEB, „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo", 1980 m. spalio 20 d.

Lietuvos teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Nr. IX-216 , 2001 m. kovo 20 d. (Žin., 2001, Nr. 31-1010).
 • Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Nr. VIII-270 , 1997 m. birželio 17 d. (Žin., 1997, Nr. 64-1500).
 • Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Nr. I-2880 , 1992 m. rugsėjo 15 d. (Žin., 1992, Nr. 29-843) .
 • Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas Nr. IX-218 , 2001 m. kovo 20 d. (Žin., 2001, Nr. 31-1012).
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 831 „Dėl Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo, Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektu sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" papildymo", 2001 m. liepos 3 d. (Žin., 2001, Nr. 58-2090).
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 239 „Dėl Kreditorių reikalavimų, kylančių iš piniginių prievolių, atsisakymo, vykdymo terminų atidėjimo ir piniginės prievolės pakeitimo kita prievole, kai įmonei iškelta restruktūrizavimo byla, kai bankrutuojanti įmonė sanuojama arba su ja sudaroma taikos sutartis, taisyklių patvirtinimo", 2002 m. vasario 15 d. (Žin., 2002, Nr. 17-686).
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 221 „Dėl duomenų apie įmonės bankroto procedūras pateikimo ir skelbimo tvarkos, duomenų apie restruktūrizuojamą įmonę bei restruktūrizavimo procesą pateikimo ir skelbimo tvarkos, teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarkos, įmonių bankroto administratorių veiklos kontrolės tvarkos, bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimo komisijos sudėties, bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratorių etikos taisyklių patvirtinimo", 2001 m. liepos 5 d. (Žin., 2001, Nr. 59-2137).
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-376 „Dėl teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisyklių patvirtinimo", 2006 m. spalio 10 d. (Žin., 2006, Nr. 110-4180).
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-107 „Dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo", 2007 m. kovo 23 d. (Žin., 2007, Nr.37-1381; Nr.40).
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-377 „Dėl bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių patvirtinimo", 2006 m. spalio 10 d. (Žin., 2006, Nr. 110-4181).
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-269 „Dėl įmonių bankroto administratorių veiklos tikrinimo komisijos nuostatų patvirtinimo", 2008 m. birželio 26 d. (Žin., 2008, Nr. 75-2974).
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-21 „Dėl teismo skiriamo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus kandidatūros derinimo tvarkos patvirtinimo", 2003 m. sausio 21 d. (Žin., 2003, Nr. 9-306).
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-194 „Dėl duomenų apie įmonės bankroto procesą pateikimo ir skelbimo taisyklių ir duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą pateikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo", 2005 m. gegužės 10 d. (Žin., 2005, Nr.61-2168).
 • Rekomenduojamos prašymų skelbti duomenis leidinio "Valstybės žinios" priede "Informaciniai pranešimai" formos:
  • bankroto proceso pradžia
  • likvidavimas ir supaprastinto bankroto proceso taikymas
  • pabaiga ir išregistravimas
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 241 „Dėl bankrutuojančios ir bankrutavusios įmones, banko ir restruktūrizuojamos įmones ataskaitų formų patvirtinimo", 2001 m. liepos 30 d. (Žin., 2001, Nr. 67-2453) (pakeitimai).
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 410 „Dėl ūkio ministro 2001 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 241 „Dėl bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės, banko ir restruktūrizuojamos įmonės ataskaitų formų patvirtinimo" pakeitimo", 2002 m. lapkričio 18 d. (Žin., 2002, Nr. 112-5025).
  • rekomendacija dėl duomenų apie bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės parduodamo iš varžytynių turto skelbimo
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-443 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. liepos 30 d. įsakymo Nr.241 Dėl bankrutuojančios ir bankrutavusios įmones, banko ir restruktūrizuojamos įmones ataskaitų bei duomenų apie bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės parduodamo iš varžytinių turto formų patvirtinimo" pakeitimo", 2005 m. gruodžio 23 d. (Žin., 2005, Nr. 152-5615)
  • įmonės bankroto ataskaitos forma (galioja nuo 2006.01.01) ir įmonės bankroto ataskaitos pildymo paaiškinimai
  • bankrutuojančio ir bankrutavusio banko ataskaitos forma
  • restruktūrizuojamos įmonės ataskaitos forma ir paaiškinimai restruktūrizuojamos įmonės ataskaitai pildyti
 • Lietuvos Respublikos Garantinio Fondo įstatymas Nr. VIII-1926 , 2000 m. rugsėjo 12 d. (Žin., 2001, Nr. 82-2478).
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 685 „Dėl Garantinio Fondo steigimo", 2001 m. birželio 7 d. (Žin., 2001, Nr.50-1753).
 • Ūkio ministro 2001 m. gruodžo 13 d. įsakymas Nr. 374 „Dėl restruktūrizuojamų įmonių administratorių darbo organizavimo ir restruktūrizavimo plano rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" ir šiuo įsakymu patvirtintos metodinės rekomendacijos.
 • Informacija norintiems įgyti administratoriaus kvalifikaciją:
  • bankrutuojančių įmonių administratorių ir jų padėjėjų atestavimo programa
  • restruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimo programa